Innhold:
§ 1. Navn, formål, merke………………………………………..3
§ 2. Overordnede idrettsmyndigheter…………………………..3
§ 3. Medlemmer………………………………………………….3
§ 4. Æresmedlemmer…………………………………………...3
§ 5. Ærestegnet………………………………………………….4
§ 6. Rådet………………………………………………………..4
§ 7. Medlemmenes rettigheter………………………………….4
§ 8. Kontingent…………………………………………………..5
§ 9. Generalforsamlingen……………………………………….5
§ 10. Ekstraordinære generalforsamlinger……………………7
§ 11. Styret………………………………………………………7
§ 12. Styrets arbeid……………………………………………..7
§ 13. Komiteer og utvalg………………………………………...7
§ 14. Kapproinger………………………………………………..8
§ 15. Skader……………………………………………………...8
§ 16. Utelukkelse av medlemmer………………………………8
§ 17. Klager……………………………………………………...8
§ 18. Lovendringer………………………………………………8
§ 19. Oppløsning………………………………………………...9


§ 1. Navn, formål, merke.
Klubbens navn er Bergens Roklub.

Den har til formål å drive rosport og vekke interesse for denne idrett.

Klubbens farger er blått og hvitt. Dens vimpel er delt på langs i to like store deler, det øverste hvitt og det nederste blått.

Klubbmerket er som vimpelen, utført i emalje. Merket er personlig og kan ikke bæres av andre enn klubbens medlemmer.

§ 2. Overordnede idrettsmyndigheter.
Klubben er tilsluttet Norges Idrettsforbund gjennom Hordaland Idrettskrets og
Norges Roforbund, samt andre særforbund som generalforsamlingen gir vedtak om å slutte seg til.

§ 3. Medlemmer.
Enhver som innordner seg klubbens og overordnede idrettsmyndigheters lover kan taes opp som medlem. Ved innmelding oppgis alder og bopel og om søkeren før har vært eller er medlem av lag tilsluttet Norges Idrettsforbund.

Opptak av nytt medlem skal straks føres inn i medlemsprotokollen. En søker kan ikke tas opp uten at forpliktelsene til andre idrettslag er ordnet (Jfr. NIF's lov § 39).

Medlemskap i klubben er først gyldig og regnes fra den dag kontingent er betalt. For å ha stemmerett må et medlem ha fylt 17 år, vært tilsluttet klubben i minst 1 måned og ha sitt forhold til klubben i orden.

Ethvert medlem plikter å overholde Norges Idrettsforbunds, dets organisasjonsledds samt klubbens lover og bestemmelser.

For straffesaker gjelder Norges Idrettsforbunds "Straffebestemmelser om forgåelser".

Utmelding av klubben skal skje skriftlig til Styret innen kalenderårets utgang.

§ 4. Æresmedlemmer
Generalforsamlingen kan, etter forslag fra Rådet, utnevne medlemmer som har ytet fremragende innsats for klubben og rosporten til æresmedlemmer.

Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

§ 5. Ærestegnet.
Klubbens ærestegn er klubbmerket omgitt av en oval ring i rød emalje med klubbens navn i gull, kronet med Bergens byvåpen i sølv.

Ærestegnet kan kun utdeles til dem som i særlig grad har gjort seg fortjent av klubben.

Utdeling besluttes av ærestegnkomiteen (se § 13).

§ 6. Rådet.
Rådet består av:
A. Klubbens æresmedlemmer
B. Innehavere av ærestegnet
C. Tidligere styreledere.
D. Spesielt interesserte medlemmer, innvalgt av Rådet

Antallet av innvalgte medlemmer må aldri overstige det antall medlemmer som følger av A, B og C.

Rådet velger selv sin ordfører og viseordfører for et tidsrom av 3 år ad gangen.
Styrets medlemmer kan ikke innta disse stillinger.

Styret kan forelegge for Rådet, dette kan henlede Styrets oppmerksomhet på saker som har betydning for klubben.

Styret legger fram for Rådet forslag til disposisjoner vedrørende faste eiendeler og formuesforvaltning. Rådets vedtak herom har bindende virkning for Styret.

Rådet kan komme med forslag om æresmedlemmer for generalforsamlingen (se §4).

Rådet innkalles med minst 8 dagers varsel av ordfører og er beslutningsdyktig med det antall som møter. Rådet fastsetter sin egen dagsorden. Alle saker avgjøres ved simpelt flertall.
I tilfelle stemmelikhet gjør ordførerens stemme utslaget.

Rådet fører protokoll og avlegger rapport for ordinær generalforsamling.

§ 7. Medlemmers rettigheter.
Av klubbens medlemmer har:

A. De aktive medlemmer inkludert mosjonister adgang til klubbens hus og rett til å benytte klubbens materiell i henhold til Styrets bestemmelser. Aktive medlemmer over 17 år har stemmerett på generalforsamlinger og er valgbare til klubbens styre og andre tillitsverv.

B. Passive medlemmer med stemmerett adgang til klubbens hus og tilstelninger, men ingen rett til å benytte båtmateriellet. De har adgang til generalforsamling og kan avgi stemme på lik linje med aktive. De er valgbare til klubbens styre og andre tillitsverv.

C. De passive medlemmer uten stemmerett adgang til klubbens hus og tilstelninger, men ingen rett til å benytte båtmateriellet. De har adgang til generalforsamlinger, men ingen stemmerett. De er ikke valgbare til klubbens styre, men kan overlates andre tillitsverv innen klubben.

D. Æresmedlemmer har rettigheter som de aktive medlemmer.
Medlemmenes rettigheter er avhengig av at deres forpliktelser overfor klubben er oppfylt.

§ 8. Kontingent.
Medlemskontingent og eventuelle avgifter fastsettes av generalforsamlingen. Til endring av de til enhver tid gjeldende satser kreves flertall av de avgitte stemmer.

For livsvarige medlemmer fastsettes kontingenten til et beløp som er 10 ganger årskontingenten for det aktuelle medlemsskapet for seniorer en gang for alltid.

Livsvarige medlemmers kontingent avsettes til et særskilt fond. Fondets kapital skal anbringes i sikre og rentebærende verdipapirer og kan ikke gis som sikkerhet for noe ansvar. Fondets renter tas hvert år til inntekt for klubbkassen.

Kontingenten må være betalt i sin helhet innen utgangen av kalenderårets første kvartal. Nye medlemmers kontingent forfaller til betaling ved innmelding.

Medlemmer som står til rest med 1 års kontingent kan av Styret strykes som medlemmer, og kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent og andre forpliktelser er ordnet.

Styret har anledning til å sette ned eller frafalle kontingent ved sykdom, arbeidsløshet, militærtjeneste eller andre gyldige grunner.

§ 9. Generalforsamlingen.
Klubbens høyeste myndighet er generalforsamlingen som holdes hvert år innen utgangen av februar mnd. Generalforsamlingen innkalles av Styret med minst 3 ukers varsel og publiseres på hjemmesiden eller direkte til medlemmene.

Forslag og andre saker som skal behandles på ordinær generalforsamling må være Styret i hende innen 2 uker før generalforsamlingen avholdes. Fullstendig saksliste skal være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er vedtaksfør med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. I alle saker skal vedtakene, for å være gyldig, være fattet med flertall av de avgitte stemmer, når ikke annet er bestemt i loven. De vedtak som gjøres må være i samsvar med overordnete idrettsorganisasjoners lover og bestemmelser.

Generalforsamlingen skal:

1. Behandle Årsmelding.
2. Behandle regnskap i revidert stand, avsluttet pr 31. desember.
3. Behandle Rådets rapport.
4. Behandle innkomne forslag.
5. Fastsette kontingent.
6. Vedta budsjett.
7. Velge følgende tillitsmenn.

Styret består av styreleder, som velges skriftlig, 6 styremedlemmer og 1 varamedlem, hvis ønskelig.
Styreleder velges for 1 år, de øvrige 6 medlemmer av Styret for 2 år av gangen, således at 3 av de 6 medlemmer utgår av styret hvert år. Varamedlem, hvis ønskelig, velges for 1 år av gangen. Medlemmer til Styret kan velges for 1 år, dersom valg av styreleder eller frafall fra Styret nødvendiggjør det. Styrets medlemmer kan gjenvelges, men de har rett til å unnslå seg gjenvalg i så lang tid som de har fungert.

Av Styrets 7 representanter skal minimum 3 representanter ha vært aktive roere eller aktive i klubben gjennom minimum 4 år. Hvis den valgte styreleder har vært aktiv i klubben, kreves at minimum 1 av Styrets øvrige representanter har vært aktive roere eller aktive i klubben gjennom minimum 4 år.

a) Revisor med varamedlemmer og eventuell kontrollkomite i.h.t. idrettens Kontoplans Revisjonsbestemmelser.

b) Valgkomite på 3 – 5 personer.

c) Medlem til ærestegnkomite.

Valgbare er alle stemmeberettigede medlemmer.

Alle valg foregår skriftlig hvis det forligger mer enn et forslag. Blanke stemmesedler teller ikke og regnes som ikke avgitt. Styreleder og varamedlem velges enkeltvis.

Når et valg foregår enkeltvis, og en kandidat ikke oppnår flertall (dvs. mer enn halvparten av de avgitte stemmer), foretas bundet omvalg. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Når flere velges ved avstemming, må alle, for å ansees valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ikke tilstrekkelig antall kandidater har oppnådd dette i første omgang, ansees de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemming ansees de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 10. Ekstraordinære generalforsamlinger.
Ekstraordinær generalforsamling holdes når Styret bestemmer det eller en tredel av de stemmeberettigede medlemmer krever det. Den kunngjøres på samme måte som ordinær generalforsamling og innkalles av Styret med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinær generalforsamling kan bare behandle den eller de saker kravet om generalforsamlingen omfatter og som er kunngjort i innkallingen.

§ 11. Styret.
Klubben ledes av et styre på 7 medlemmer med 1 varamedlem (hvis ønsket). Blant disse velger Styret selv nestleder, rosjef, materialforvalter, kasserer, sekretær og båthussjef. Rosjef kan, hvis formålstjenlig, utnevne en assistent for å avhjelpe.

Styret er vedtaksdyktig når minst 3 av dets valgte medlemmer er til stede. I tilfelle stemmelikhet gjør styrelederens stemme utslaget. Varamedlem kan delta i diskusjon, men har ingen stemmerett i Styret. Varamedlem kan avgi stemme i Styret dersom denne deltar som stedfortreder for et annet styremedlem.
Der føres protokoll over Styrets forhandlinger.

§ 12. Styrets arbeid.
Styret opptrer på klubbens vegne, leder den daglige drift, treffer de vedtak og forføyninger som i den anledning er nødvendig, og har i alle deler å ivareta klubbens interesser, samt på enhver hensiktsmessig måte å virke for rosportens fremme (Jfr,§6).

§ 13. Komiteer og utvalg.
Alle komiteer og utvalg er økonomisk underlagt klubbens styre, som i alle saker av betydning bestemmer hvilke midler som skal stilles til disposisjon.

De skal behandle alle faglige saker, hver på sitt område, og avgi nødvendige rapporter og innstillinger til Styret.

Ærestegnkomiteen.
Ærestegnkomiteen består av klubbens styre samt 3 medlemmer, valgt på ordinær generalforsamling, og hvorav minst 2 tidligere er tildelt ærestegnet. De 3 medlemmer velges for 3 år ad gangen, således at kun 1 kan utgå hvert år. Komiteen velger selv sin leder blant disse 3.

Ærestegnkomiteen utdeler klubbens ærestegn. Komiteen er vedtaksdyktig når minst 2 av de valgte og 4 av Styrets medlemmer er tilstede. Til gyldig vedtak kreves at minst 2/3 av komiteens medlemmer er enige.

Komiteen skal ha minst 1 møte om året. Der skal føres protokoll over forhandlingene.

Styret oppnevner andre utvalg etter behov.

§ 14. Kapproinger.
Klubben deltar i kapproinger i den utstrekning som forholdene tillater og Styret finner det forsvarlig.

Hvert år avholdes det minst 1 klubbkapproing.

§ 15. Skader.
Skader som forsettlig eller ved skjødesløshet tilføyes materiell erstattes av den skyldige. Erstatningsplikten avgjøres av Styret.

§ 16. Utelukkelse av medlemmer.
For overtredelse av lover, reglement eller forskrifter kan etter Styrets vedtak ilegges roforbud eller andre straffer i samsvar med bestemmelser fra Norges Idrettsforbund.

Ethvert medlem som virker til skade for klubben, eller som viser uverdig oppførsel, kan av Styret utelukkes som medlem. Styrets vedtak kan av vedkommende medlem innankes for første ordinære generalforsamling.

§ 17. Klager.
Klager vedrørende klubbanliggender må skriftlig sendes til Styret, som avgjør disse.
Klageren kan innanke Styrets vedtak for første ordinære generalforsamling.

§18. Lovendringer.
Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Til gyldig vedtak kreves at halvparten av klubbens stemmeberettigede medlemmer er tilstede og at minst 2/3 av de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer for de foreslåtte endringer.

Såfremt det tilstrekkelige antall medlemmer ikke er tilstede, eller lovendringen ikke oppnår tilstrekkelig flertall, kan generalforsamlingen med simpelt flertall beslutte lovendringen forelagt en ny generalforsamling som innkalles innen 3 måneder.

Blir vedtaket om lovendring vedtatt på den nye generalforsamling med 2/3 flertall, er det endelig vedtatt.

Paragraf 19 i denne lov kan ikke endres.

§ 19. Oppløsning.
Vedtak om oppløsning kan kun fattes på generalforsamlingen. Forslag herom må være innsendt til Styret senest 1 måned før generalforsamlingen og må være undertegnet av minst 2/3 flertall av klubbens stemmeberettigede medlemmer. Til gyldig vedtak kreves ¾ flertall av klubbens stemmeberettigede medlemmer.

Ved klubbens oppløsning har Styret å realisere dens eiendeler og å overlevere de innkomne midler til Hordaland Idrettskrets. Midlene skal holdes atskilt fra Idrettskretsens øvrige midler, og anbringes på den måte som er bestemt for offentlige stiftelsers midler, og må kun disponeres til fremme av rosporten i Bergen.

Midlene skal fortrinnsvis anvendes til hjelp ved opprettelse av en ny roklubb med den nåværende klubbs navn og formål og på betingelse av at denne paragraf inntas i den nye klubbs lov.Levert av IdrettenOnline