Vedtatt på årsmøte 24 mars 2021. I henhold til NIFs Lovnorm for idrettslag.

 

 

Basert på tidligere lover:
 (Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 2.5.1947)
 Vedtatt av Norges idrettsforbund.

Lovendringer vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 3. mars 1952

Lovendringer vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 27. april 1952

Lovendringer vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 16. februar 2002

Lovendringer vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 22.   januar 2004

Lovendringer vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 23. april 2014
 Lovendringer vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 26. mai 2021

 

 

 

 

 

 

Harald Skjoldsvei 77, 5236 Rådal
 Organisasjonsnummer 974 478 773

www.bergens-roklub.no

 

 

 

 

 

 

Innholdsfortegnelse

 

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER.. 3

§ 1       Navn, merke og formål 3

§ 2       Organisasjon3

§ 3       Medlemmer og ærestegn4

II. TILLITSVALGTE.. 5

§ 4       Kjønnsfordeling5

§ 5       Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. 6

§ 6       Stemmerett, valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker6

§ 7         Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til roklubben7

§ 8       Inhabilitet7

§ 9       Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll 8

§ 10     Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse9

III. ØKONOMI9

§ 11     Regnskaps- og revisjonsplikt mv. 9

§ 12     Budsjett10

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV. 10

§ 14     Årsmøte10

§ 15     Ledelse av årsmøtet11

§ 16     Årsmøtet oppgaver11

§ 17      Stemmegivning på årsmøtet12

§ 18     Ekstraordinært årsmøte12

§ 19      Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang13

§ 20      Roklubbens styre13

§ 21       Kontrollutvalg14

§ 22      Valgkomité15

§ 23      Grupper, komiteer og utvalg. 15

V. ØVRIGE BESTEMMELSER.. 16

§ 24     Lovendring16

§ 25     Oppløsning, sammenslutning, utmelding og annet opphør16

 

 

 

 

 

Sist endret årsmøte 24.mars 2021

 

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 

 

§ 1       Navn, merke og formål

 

  1. Klubbens navn er Bergens Roklub. 

 

  1. Klubbens farger er blått og hvitt. Dens vimpel er delt på langs i like store deler, det øverste hvitt og det nederste blått. Klubbmerket er som vimpelen, utført i emalje. Merket er personlig og kan ikke bæres av andre enn klubbens medlemmer.

 

(3)        Roklubbens formål er å drive rosport organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), og vekke interesse for denne idrett.
 

(4)       Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

 

 

§ 2       Organisasjon

 

(1)       Roklubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

 

(2)       Roklubben er medlem av Norges Roforbund.

 

(3)       Roklubben er medlem av NIF gjennom Hordaland Rokrets og er tilsluttet Bergen Idrettsråd.

 

(4)       Roklubben skal overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs regelverk gjelder for roklubben uavhengig av hva som måtte stå i roklubbens egen lov.

 

(5)        Ved klubbens oppløsning har Styret å realisere dens eiendeler og å overlevere de innkomne midler til Vestland Idrettskrets. Midlene bør holdes atskilt fra Idrettskretsens øvrige midler, og anbringes på den måte som er bestemt for offentlige stiftelsers midler, og bør kun disponeres til fremme av rosporten i Bergen.
 
Midlene skal fortrinnsvis anvendes til hjelp ved opprettelse av en ny roklubb med den nåværende klubbs navn og formål.

 

 

§ 3       Medlemmer og ærestegn

 

(1)       Roklubben har følgende medlemskategorier:
 - æresmedlemmer 

- aktiv medlemmer

 

Æresmedlemmer. Årsmøtet kan, etter forslag fra Rådet, utnevne medlemmer som har ytet fremragende innsats for klubben og rosporten til æresmedlemmer. Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

 

(2)        Ærestegn.
 Klubbens ærestegn er klubbmerket omgitt av en oval ring i rød emalje med klubbens navn i gull, kronet med Bergens byvåpen i sølv.
 Ærestegnet kan kun utdeles til dem som i særlig grad har gjort seg fortjent av klubben.
 

 
Utdeling besluttes av ærestegnkomiteen, se § 24(5).

 

(3)       For at en person skal opptas i roklubben må vedkommende:  

  1. Akseptere å overholde roklubbens og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
  2. Ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til roklubben og andre organisasjonsledd i NIF.

 

(4)        Styret i roklubben kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt. Klagen skal sendes til roklubbens styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.

 

(5)       Medlemskap i roklubben er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.

 

(6)        Kontingent.
a) Medlemskontingent og eventuelle avgifter fastsettes av årsmøte. Årsmøte kan gi fullmakt til styret å fastsette kontingenten, jmf §16 pkt 12.
b) For livsvarige medlemmer fastsettes kontingenten til et beløp som er 10 ganger årskontingenten for det aktuelle medlemskapet for seniorer en gang for alltid.
 
c) Livsvarige medlemmers kontingent avsettes til et særskilt fond. Fondets kapital skal anbringes i sikre og rentebærende verdipapirer og kan ikke gis som sikkerhet for noe ansvar. Fondets renter tas hvert år til inntekt for klubbkassen.
 
f) Styret har anledning til å sette ned eller frafalle kontingent ved sykdom, arbeidsløshet, militærtjeneste eller andre gyldige grunner.

 

(7)       Medlemmet plikter å overholde roklubbens og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.

 

(8)       Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

 

(9)       Roklubben kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt medlemskap i roklubben og skal strykes fra lagets medlemsliste.

 

(10)      a) Styret i roklubben kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang

 

b) Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av

ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling av saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes innen én måned.

 

c) Ved fratakelse av medlemskap kan roklubbens vedtak påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til roklubbens styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker. Roklubbens vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.

 

(11)      Roklubben skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.

 

 

II. TILLITSVALGTE 

 

§ 4       Kjønnsfordeling

 

(1)        Roklubben skal arbeide for lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer, komiteer mv. og representasjon til årsmøte/ting. Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

(2)       Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.

            

(3)       Idrettsstyret kan pålegge roklubben å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt årsmøte eller foreta ny oppnevning.

 

(4)        Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen for et valg/oppnevning.

 

 

§ 5       Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

 

(1)       For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av roklubben i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til roklubben.

 

(2)       Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i roklubben: medlem av styret, valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor, utvalg som ilegger sanksjoner.

   

(3)       Et medlem kan ikke ha styreverv i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse. Tilsvarende gjelder andre tillitsverv som gir påvirkningsmulighet over den aktuelle konkurranseaktiveten, eller tilgang på informasjon som kan benyttes til ett av idrettslagenes fordel.

 

(4)       Forslagsrett:

a)  Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i roklubben.

b)  Styret i roklubben har forslagsrett til og på årsmøtet i roklubben.         

c)  Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.

 

(5)       Møte- og talerett:

a)  Representant fra overordnet organisasjonsledd har møte- og talerett på årsmøtet i roklubben.

[b) Revisor har møte- og talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.] 

 

§ 6       Stemmerett, valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker

 

(1)       Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som:

a) utfører lønnet arbeid for roklubben tilsvarende en stillingsbrøk på mer enn 20 %, eller

b) mottar mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra roklubben i løpet av et kalenderår.      

 

(2)        En arbeidstaker i roklubben har ikke stemmerett på roklubbens årsmøte, og er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i roklubben eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.

(3)       En arbeidstaker i roklubben kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer.              

 

(4)       Bestemmelsen er ikke til hinder for at roklubben gir de ansatte rett til å utpeke ansattrepresentant(er) til roklubbens styre.

 

(5)       En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller oppnevnt.

 

(6)       Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et valg/oppnevning.

 

  § 7     Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til roklubben

 

(1)       Et medlem som har en økonomisk særinteresse i driften av roklubben som overstiger 1 G i løpet av kalenderåret, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i roklubben eller overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt eller aksjonær med vesentlig innflytelse, i en juridisk person som har slik økonomisk særinteresse som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av roklubben. Tillitsvalgt som får slik økonomisk særinteresse, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.

 

(2)       Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer.

(3)        En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller oppnevnt.

        

(4)        Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et valg/oppnevning.

 

 

§ 8       Inhabilitet

 

(1)        En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i roklubben er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

a)  når vedkommende selv er part i saken,

b)  når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken,

c)  når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part,

d)  når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et   

            organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.

 

(2)       Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.     

 

(3)       Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i roklubben.

 

(4)       Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.

       

(5)        Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person, som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

 

(6)       I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

 

(7)        I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnede til avgjørelse.

 

(8)       Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i roklubben.

 

 

 

§ 9       Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

 

(1)        Styrer, komiteer og utvalg i roklubben er vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

 

(2)       Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte, dersom et flertall av medlemmene gir sin tilslutning til dette. Ved skriftlig behandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne kommunisere med hverandre.

 

(3)       Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for roklubbens medlemmer, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak.

 

§ 10     Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse

 

(1)        Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet.

 

(2)       Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.

 

(3)       Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap.

 

 

III. ØKONOMI

 

§ 11     Regnskaps- og revisjonsplikt mv. 

(1)       Roklubben er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal utarbeide et årsregnskap som vedtas av årsmøtet. Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer. Dersom roklubben har daglig leder, skal også daglig leder undertegne.

 

(2)        Roklubben skal følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon der dette gjelder. Idrettslag med en årlig omsetning på fem millioner kroner eller mer, skal engasjere revisor og følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon selv om de ikke er forpliktet til dette etter alminnelig lovgivning. For idrettslag som ikke har regnskapsplikt etter alminnelig lovgivning, gjelder uansett følgende:

a)      Regnskapet skal vise en oppstilling over inntekter og kostnader i regnskapsåret og skal omfatte hele roklubbens aktivitet. Dersom roklubben er inndelt i flere grupper/avdelinger, skal de enkelte grupper/avdelingers aktiviteter også vises i regnskapet.

b)      Alle transaksjoner skal dokumenteres på en måte som viser deres berettigelse. 

c)      Regnskapet skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningenes karakter og roklubbens art og omfang tilsier. 

d)      Regnskapet med alle bilag, bokførte opplysninger og underdokumentasjon skal oppbevares på en trygg måte i minimum fem år etter regnskapsårets slutt.

e)      Bankkonti skal være knyttet til roklubben, og skal disponeres av minimum to personer i fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av minimum to personer i fellesskap.

 

(3)       Roklubben skal ha underslagsforsikring.

 

§ 12     Budsjett

(1)       På årsmøtet skal det vedtas et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Eventuelle midler avsatt til kontrollutvalgets arbeid skal spesifiseres særskilt.

(2)       Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital.

(3)       Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.

 

§ 13    Utlån og garanti

Roklubben kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.

 

 

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV. 

 

§ 14     Årsmøte

 

(1)        Årsmøtet er roklubbens høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.

 

(2)        Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på roklubbens internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på roklubbens internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

 

(3)        Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

 

(4)       Alle roklubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan beslutte at andre personer og/eller media kan være til stede, eventuelt at årsmøtet kun er åpent for medlemmer og andre med møterett.

 

(5)       Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som minst tilsvarer antall styremedlemmer som skal velges av årsmøtet. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

 

(6)       På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av saklisten.

 

§ 15     Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Verken dirigent eller protokollfører behøver å være medlem.

 

§ 16     Årsmøtet oppgaver

Årsmøtet skal:

1.         Godkjenne de stemmeberettigede.

2.         Velge dirigent(er).

3.         Velge protokollfører(e).

4.         Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5.         Godkjenne innkallingen.

6.         Godkjenne saklisten.

7.         Godkjenne forretningsorden.

8.         Behandle roklubbens årsberetning.

9.         Behandle roklubbens regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning [og revisors beretning].

10.       Behandle Rådets rapport.

11.       Behandle forslag og saker.      

12.       Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette medlemskontingent og treningsavgifter.

13.       Vedta roklubbens budsjett.

14.       Behandle roklubbens organisasjonsplan. 

15.       Foreta følgende valg:

a) Styre med leder, nestleder, 5 styremedlemmer og to varamedlemmer.

b) Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem.

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd roklubben har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

e) Eventuelt øvrige valg i henhold til roklubbens organisasjonsplan.

            - Medlem til ærestegnkomite

 

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

 

[16.      Engasjere revisor til å revidere roklubbens regnskap.]

 

 

§ 17     Stemmegivning på årsmøtet

 

(1)       Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme, og ingen kan stemme på vegne av andre. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

 

(2)       Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Blanke stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som inneholder flere kandidater enn det antall som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

 

(3)        Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

(4)        Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlem. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

§ 18     Ekstraordinært årsmøte

 

(1)        Ekstraordinært årsmøte i roklubben innkalles av roklubbens styre med minst 2 ukers frist etter:

a)       vedtak av roklubbens styre eller årsmøte,

b)      vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, eller

c)       skriftlig krav fra 1/4 eller 50 av roklubbens stemmeberettigede medlemmer.

 

(2)        Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller være gjort tilgjengelig på forsvarlig måte og dette skal fremgå av innkallingen.

 

(3)       Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

 

(4)        Ekstraordinært årsmøte i roklubben skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet/kravene om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.

 

(5)        Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

 

§ 19     Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang

Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til roklubbens størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet.

Klubbens klubbhus og eiendom kan ikke selges, belånes eller stilles som garanti for lån uten årsmøtes samtykke med samme stemmeflertall og prosedyre som i §25.  Sittende styrer bør heller ikke påføre senere styrer økonomiske og langsiktige forpliktelser uten vedtak på årsmøte.

 

§ 20     Roklubbens styre

 

(1)        Roklubben ledes og forpliktes av styret som representerer roklubben utad. Styret er roklubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

 

(2)       Styret skal blant annet:

a)  Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.

b)  Påse at roklubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnede organisasjonsledd, og sørge for at roklubben har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring.

c)  Oppnevne komiteer/utvalg, og utarbeide mandat/instruks for disse.

d)  Oppnevne en ansvarlig for politiattestordningen og en ansvarlig for barneidretten.

e)  Oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom årsmøtet ikke har valgt representanter.

f)  Rapportere organisasjonsdata i samsvar med krav fastsatt av Idrettsstyret.

 

(3)        Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer forlanger det.

 

(4)        Styret er vedtaksdyktig når minst 4 av dets valgte medlemmer er til stede. I tilfelle stemmelikhet gjør møteleders stemme utslaget. Varamedlem kan delta i diskusjon, men har ingen stemmerett i Styret. Varamedlem kan avgi stemme i Styret dersom denne deltar som stedfortreder for et annet styremedlem.
Der føres protokoll over Styrets forhandlinger.

 

(5)        Styret består av styreleder, nestleder, 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Blant disse velger Styret selv rosjef, materialforvalter, kasserer, sekretær og båthussjef. 1. varamedlem møter i styremøtene. 2. varamedlem er assisterende rosjef og møter kun i rosjefens fravær på styremøter.


 Styreleder velges for 1 år, de øvrige 6 medlemmer av Styret for 2 år av gangen, således at 3 av de 6 medlemmer utgår av styret hvert år. Varamedlemmer velges for 1 år av gangen. Medlemmer til Styret kan velges for 1 år, dersom valg av styreleder eller frafall fra Styret nødvendiggjør det. Styrets medlemmer kan gjenvelges, men de har rett til å unnslå seg gjenvalg i så lang tid som de har fungert.
 
 Av Styrets
 7 representanter skal minimum 3 representanter ha vært aktive roere eller hatt tillitsverv eller på annen måte vært aktiv i klubben gjennom minimum 2 år. Hvis den valgte styreleder har vært aktiv i klubben, kreves at minimum 1 av Styrets øvrige representanter har vært aktive roere eller aktive i klubben gjennom minimum 2 år. 

 

Dersom rosjef ikke inngår i antallet styremedlemmer som regnes som aktive, skal også assisterende rosjef oppfylle tilsvarende krav til aktivitet.  

 

            

 

 

§ 20 a Rådet

 

Rådet består av:
A. Klubbens æresmedlemmer
B. Innehavere av ærestegnet
C. Tidligere styreledere.
D. Spesielt interesserte medlemmer, innvalgt av Rådet
 
Antallet av innvalgte medlemmer må aldri overstige det antall medlemmer som følger av A, B og C.
 
Rådet velger selv sin ordfører og viseordfører for et tidsrom av 3 år ad gangen.
Styrets medlemmer kan ikke innta disse stillinger.

 

Årsmøte gir Rådet fullmakt å sørge for at de ulike fondenes statutter blir etterlevd, og «Rådets Fondsforvalter» legger frem fondsregnskap for årsmøte. 


Styret kan forelegge for Rådet, dette kan henlede Styrets oppmerksomhet på saker som har betydning for klubben.
 
 
Rådet skal søke å hindre at Styret treffer disposisjoner som i vesentlig grad kan skade klubbens økonomi, og for øvrig behandle enhver sak som blir forelagt av styret.
 

Alle saker som faller inn under denne lovs §19 skal Styret forelegge Rådet til uttalelse. Rådet skal motta relevant informasjon så snart som mulig og senest [ 2 ] uker før innkalling til Årsmøtet som skal avgjøre saken sendes ut.


 
Rådet kan komme med forslag om æresmedlemmer for årsmøtet (se §3). 

 

Rådet innkalles med minst 8 dagers varsel av ordfører og er beslutningsdyktig med det antall som møter. Rådet fastsetter sin egen dagsorden. Alle saker avgjøres ved simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet gjør ordførerens stemme utslaget.
 
Rådet fører protokoll og avlegger rapport for ordinært årsmøte.

§ 21      Kontrollutvalg

 

(1)       Kontrollutvalget har følgende oppgaver:

a)         Påse at roklubbens virksomhet drives i samsvar med roklubbens og overordnet  

                        organisasjonsledds regelverk og vedtak.

b)         Ha et særlig fokus på at roklubben har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.

c)         Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

d)         Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta regnskapsrevisjon, med mindre roklubben har engasjert revisor. I så fall skal utvalget minst ha et årlig møte med revisor, og kan ved behov engasjere revisor for å utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig.

e)         [Utføre de oppgaver som fremgår av vedtatt instruks.]

 

(2)        Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.

 

§ 22     Valgkomité 


Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen med mindre vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at vedkommende ikke er aktuell for vervet.

 

§ 23     Grupper, komiteer og utvalg.

(1)       Roklubbens årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av roklubbens organisasjonsplan, jf. § 16 pkt. 13.

 

(2)        Dersom roklubbens årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:

 

a)         Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på kandidater fra gruppen. 

b)         Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i roklubben. Hovedstyret fastsetter en siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med minst én ukes frist. Det årlige møtet skal behandle gruppens regnskap, og kan fremme innspill til hovedstyret om blant annet roklubbens regnskap, årsberetning, treningsavgift, budsjett og årsplan.  

c)         Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.

d)         Gruppestyret fastsetter eventuell årlig treningsavgift innenfor rammen av fullmakt gitt av årsmøtet.

 

(3)        Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte forplikte roklubben uten fullmakt fra hovedstyret.

 

(4)        Komiteer og utvalg.
Alle komiteer og utvalg er økonomisk underlagt klubbens styre, som i alle saker av betydning bestemmer hvilke midler som skal stilles til disposisjon.
 
De skal behandle alle faglige saker, hver på sitt område, og avgi nødvendige rapporter og innstillinger til Styret.

 

(5)        Ærestegnkomiteen.
Ærestegnkomiteen består av klubbens styre samt 3 medlemmer, valgt på ordinær generalforsamling, og hvorav minst 2 tidligere er tildelt ærestegnet. De 3 medlemmer velges for 3 år ad gangen, således at kun 1 kan utgå hvert år. Komiteen velger selv sin leder blant disse 3.
 
Ærestegnkomiteen utdeler klubbens ærestegn. Komiteen er vedtaksdyktig når minst 2 av de valgte og 4 av Styrets medlemmer er tilstede. Til gyldig vedtak kreves at minst 2/3 av komiteens medlemmer er enige.


Komiteen skal ha minst 1 møte om året. Der skal føres protokoll over forhandlingene.
 

 

 

V. ØVRIGE BESTEMMELSER

 

§ 24     Lovendring

 

(1)        Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs lov/lovnorm, og gjøre endringene kjent for roklubbens medlemmer så snart de er vedtatt av styret.

 

(2)        Øvrige lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i roklubben etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Endringene trer i kraft straks, med mindre årsmøtet vedtar noe annet. Dersom årsmøtet vedtar lovendringer, sendes protokollen til idrettskretsen. Ved eventuell motstrid mellom roklubbens regelverk og NIFs regelverk, går NIFs regelverk foran. Idrettskretsen kan, som overordnet organisasjonsledd, pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.

(3)        Endringer i §§ 24 og 25 kan ikke vedtas av roklubben selv med mindre endringene følger av NIFs regelverk eller lovnorm.

 

§ 25     Oppløsning, sammenslutning, utmelding og annet opphør

 

(1)       Forslag om oppløsning må vedtas med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det etterfølgende årsmøte må avholdes minimum tre måneder og maksimum 6 måneder senere. Dersom roklubbens årsmøte vedtar oppløsning ved enstemmighet, er roklubben oppløst uten påfølgende årsmøte. Roklubben skal skriftlig varsle idrettskrets og særforbund senest 14 dager før roklubbens årsmøte behandler forslag om oppløsning.

 

(2)       Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av roklubben. Vedtak om sammenslutning eller utmelding fra særforbund og/eller NIF treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 24.

 

(3)       Ved utmelding tilfaller roklubbens eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret hvis det er ytet offentlig støtte/spillemidler til disse eiendeler. Ved oppløsning eller annet opphør av roklubben tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at roklubben skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før roklubben holder sitt ordinære årsmøte for behandling av saken.

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------##-------------------------------------------------